Account Localhost

Xin chào các anh chị,

Em là người mới chuyển qua MariaDB vài ngày gần đây. Em dùng wordpress chạy với MariaDB thì bình thường nhưng có một vấn đề mà em tìm mãi vận chưa ra.

Khi em tạo user bằng lệnh:

create database dbsomot character set utf8 collate utf8_general_ci; grant all on dbsomot.* to dbsomot@'localhost' identified by '26af0sdfa' flush privileges;

Thì em không thể kết nối đến Database được mặc dù em dùng lệnh commandline thì kết nối đến được (mysql -u dbsomot -p) Trong file config.php của wordpress em dùng thông tin hosting host=localhost thì không được

Em có chuyển qua host=127.0.0.1 cũng không được luôn.

Tuy nhiên nếu em chuyển qua lệnh như bên dưới thì em kết nối được đến database. grant all on dbsomot.* to dbsomot@'%' identified by '26af0sdfa'

Trong file config.php của wordpress em dùng thông tin hosting host=IP của server mới được

Em chỉ muốn dùng localhost để kết nối đến DB thôi. Xin các anh chị giúp đỡ em với.

Em xin chân thành cảm ơn

Bình luận

Đang nạp Bình luận...
Content reproduced on this site is the property of its respective owners, and this content is not reviewed in advance by MariaDB. The views, information and opinions expressed by this content do not necessarily represent those of MariaDB or any other party.