Cài đặt MariaDB cùng với MySQL

Bạn đang xem một phiên bản cũ của article này. Xem phiên bản hiện tại ở đây.

MariaDB được rút ra và thay thế cho MySQL, nhưng bạn cũng có thể cài đặt nó cùng với MySQL. (Điều này có thể hữu ích, ví dụ, nếu bạn muốn di chuyển cơ sở dữ liệu/ ứng dụng từng cái một)

Dưới đây là các bước để cài đặt MariaDB bên cạnh một bản cài đặt MySQL sẵn có.

 • Tải về tập tin nhị phân đã được biên dịch định dạng tar.gz chứa phiên bản mới nhất (mariadb-5.5.24-linux-x86_64.tar.gz - như bài viết này) và giải nén tập tin vào một thư mục theo lựa chọn của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ giả định bạn sử dụng thư mục là /opt.
[root@mariadb-near-mysql ~]# cat /etc/issue
CentOS release 6.2 (Final)

[root@mariadb-near-mysql ~]# rpm -qa mysql*
mysql-5.1.61-1.el6_2.1.x86_64
mysql-libs-5.1.61-1.el6_2.1.x86_64
mysql-server-5.1.61-1.el6_2.1.x86_64

[root@mariadb-near-mysql ~]# ps axf | grep mysqld
 2072 pts/0  S+   0:00     \_ grep mysqld
 1867 ?    S   0:01 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock ...
 1974 ?    Sl   0:06 \_ /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql ...
 • Tạo thư mục dữ liệu và liên kết tượng trưng như dưới đây:
[root@mariadb-near-mysql opt]# mkdir mariadb-data
[root@mariadb-near-mysql opt]# ln -s mariadb-5.5.24-linux-x86_64 mariadb
[root@mariadb-near-mysql opt]# ls -al
total 20
drwxr-xr-x. 5 root root 4096 2012-06-06 07:27 .
dr-xr-xr-x. 23 root root 4096 2012-06-06 06:38 ..
lrwxrwxrwx. 1 root root  27 2012-06-06 07:27 mariadb -> mariadb-5.5.24-linux-x86_64
drwxr-xr-x. 13 root root 4096 2012-06-06 07:07 mariadb-5.5.24-linux-x86_64
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 2012-06-06 07:26 mariadb-data
 • Tạo nhóm người dùng mariadb và người dùng mariadb và đặt đúng quyền sở hữu:
[root@mariadb-near-mysql opt]# groupadd --system mariadb
[root@mariadb-near-mysql opt]# useradd -c "MariaDB Server" -d /opt/mariadb -g mariadb --system mariadb
[root@mariadb-near-mysql opt]# chown -R mariadb:mariadb mariadb-5.5.24-linux-x86_64/
[root@mariadb-near-mysql opt]# chown -R mariadb:mariadb mariadb-data/
 • Tạo một tập tin my.cnf mới trong /opt/mariadb từ các tập tin hỗ trợ:
[root@mariadb-near-mysql opt]# cp mariadb/support-files/my-medium.cnf mariadb-data/my.cnf
[root@mariadb-near-mysql opt]# chown mariadb:mariadb mariadb-data/my.cnf
 • Sửa tập tin /opt/mariadb-data/my.cnf và thêm đường dẫn tùy chỉnh, socket, cổng, người dùng và quan trọng hơn tất cả: thư mục dữ liệu và thư mục cơ sở. Cuối cùng tập tin ít nhất như thế dưới đây:
[client]
port  = 3307
socket  = /opt/mariadb-data/mariadb.sock

[mysqld]
datadir     = /opt/mariadb-data
basedir     = /opt/mariadb
port  = 3307
socket  = /opt/mariadb-data/mariadb.sock
user      = mariadb
 • Sao chép đoạn mã init.d từtập tin hỗ trợ trong vị trí đúng:
[root@mariadb-near-mysql opt]# cp mariadb/support-files/mysql.server /etc/init.d/mariadb
[root@mariadb-near-mysql opt]# chmod +x /etc/init.d/mariadb
 • Edit /etc/init.d/mariadb replacing mysql with mariadb as below:
- # Provides: mysql
+ # Provides: mariadb
- basedir=
+ basedir=/opt/mariadb
- datadir=
+ datadir=/opt/mariadb-data
- lock_file_path="$lockdir/mysql"
+ lock_file_path="$lockdir/mariadb"

The trickiest part will be the last change in this file. You need to tell mariadb to use only one cnf file. In the start section after $bindir/mysqld_safe add --defaults-file=/opt/mariadb-data/my.cnf. Finally the lines should look like:

# Give extra arguments to mysqld with the my.cnf file. This script
# may be overwritten at next upgrade.
$bindir/mysqld_safe --defaults-file=/opt/mariadb-data/my.cnf --datadir="$datadir" --pid-file="$mysqld_pid_file_path" $other_args >/dev/null 2>&1 &
 • Run mysql_install_db by explicitly giving it the my.cnf file as argument:
[root@mariadb-near-mysql opt]# cd mariadb
[root@mariadb-near-mysql mariadb]# scripts/mysql_install_db --defaults-file=/opt/mariadb-data/my.cnf
 • Now you can start MariaDB by
[root@mariadb-near-mysql opt]# /etc/init.d/mariadb start
Starting MySQL...                     [ OK ]
 • Make MariaDB start at system start:
[root@mariadb-near-mysql opt]# cd /etc/init.d
[root@mariadb-near-mysql init.d]# chkconfig --add mariadb 
[root@mariadb-near-mysql init.d]# chkconfig --levels 3 mariadb on
 • Finally test that you have both instances running:
[root@mariadb-near-mysql ~]# mysql -e "SELECT VERSION();"
+-----------+
| VERSION() |
+-----------+
| 5.1.61  |
+-----------+
[root@mariadb-near-mysql ~]# mysql -e "SELECT VERSION();" --socket=/opt/mariadb-data/mariadb.sock
+----------------+
| VERSION()   |
+----------------+
| 5.5.24-MariaDB |
+----------------+

What about MariaDB Upgrades ?

By having the mariadb.socket, my.cnf file and databases in /opt/mariadb-data if you want to upgrade the MariaDB version you will will only need to:

 • extract the new version from the archive in /opt near the current version
 • stop MariaDB
 • change the symlink mariadb to point to the new directory
 • start MariaDB
 • run upgrade script... but remember you will need to provide the socket option --socket=/opt/mariadb-data/mariadb.sock

Bình luận

Đang nạp Bình luận...
Content reproduced on this site is the property of its respective owners, and this content is not reviewed in advance by MariaDB. The views, information and opinions expressed by this content do not necessarily represent those of MariaDB or any other party.