MariaDB so với MySQL - Các tính năng

Bạn đang xem một phiên bản cũ của article này. Xem phiên bản hiện tại ở đây.

SkySQL có một báo cáo chính thức về MariaDB và MySQL sẵn có để tải về.

Thêm công cụ lưu trữ

Thêm vào các động cơ lưu trữ MyISAM, BLACKHOLE, CSV, MEMORY, ARCHIVE, và MERGE, danh sách dưới đây cũng được bao gồm với gói mã nguồn và mã thực thi MariaDB:

Cải thiện tốc độ

 • Rất nhiều tính năng tăng cường tối ưu hóa trong MariaDB 5.3. Truy vấn phụ cuối cùng đã có thể sử dụng! Danh sách đầy đủ và sự so sánh với MySQL ở đây. Một bản đo lường có thể được tìm thấy ở đây.
 • Nhân bản nhanh hơn và an toàn hơn: Nhóm commit cho bản ghi nhật ký mã nhị phân. Điều này cần nhiều cài đặt để sử dụng nhân bản và có nhiều cập nhật nhanh hơn trên 2 lần.
 • Được cải thiện với hệ thống phụ Vào Ra không đồng bộ Innodb trên Windows.
 • Đánh chỉ mục cho công cụ MEMORY(HEAP) nhanh hơn. Theo một thử nghiệm đơn giản, nhanh hơn 24% khi INSERT chỉ số nguyên và nhanh hơn 60% cho chỉ mục trên một cột CHAR(20).
 • BẢNG CHECKSUM nhanh hơn.
 • We improved the performance of character set conversions (and removed conversions when they were not really needed). Overall speed improvements is 1-5 % (according to sql-bench) but can be higher for big results sets with all characters between 0x00-0x7f.
 • Pool of Threads in MariaDB 5.1 and even better in MariaDB 5.5. This allows to run MariaDB with 200,000+ connections and with a notable speed improvement when using many connections.
 • There are some improvements to DBUG code to make its execution faster when debug is compiled in but not used.
 • Our use of the Aria storage engine enables faster complex queries (queries which normally use disk-based temporary tables). The Aria storage engine is used for internal temporary tables, which should give a speedup when doing complex selects. Aria is usually faster for temporary tables when compared to MyISAM because Aria caches row data in memory and normally doesn't have to write the temporary rows to disk.
 • The test suite is extend and now runs much faster than before even though it tests more things.

Extensions & new features

We've added a lot of new features to MariaDB. If a patch or feature is useful, safe, and stable we make every effort to include it in MariaDB. The most notable features are:

Cần danh sách đầy đủ, vui lòng xem các tính năng cho mỗi phiên bản

Kiểm thử tốt hơn

 • Kiểm thử nhiều hơn trong các bộ kiểm tra.
 • Các lỗi tìm thấy trong bài kiểm tra được sửa.
 • Xây dựng bài kiểm tra với các tùy chọn cấu hình khác nhau cho việc kiểm thử tính năng tốt hơn.
 • Loại bỏ các bài kiểm tra không hợp lệ. (Ví dụ: không kiểm tra tính năng 'X' nếu tính năng này không có trong bản dựng đã được kiểm thử).

Ít cảnh báo và ít lỗi

 • Bugs are bad. Fix as many bugs as possible and try to not introduce new ones.
 • Compiler warnings are also bad. Eliminate as many compiler warnings as possible.

Mã nguồn mở thực sự

 • Tất cả mã nguồn MariaDB được phát hành dưới giấy phép GPL, LPGL hoặc BSD. MariaDB không đóng các mô-đun mã nugồn như ai đó thấy trong phiên bản MySQL Enterprise. Thực tế, tất cả các tính năng nguồn đóng trong phiên bản MySQL 5.5 Enterprise được tìm thấy trong phiên bản MariaDB mã nguồn mở.
 • MariaDB chứa các trường hợp kiểm thử cho tất cả các lỗi được sửa. Oracle không cung cấp trường hợp kiểm thử cho lỗi mới được sửa trong MySQL 5.5.
 • Tất cả các lỗikế hoạch phát triển được công khai.
 • MariaDB được phát triển bởi cộng đồng theo đúng tinh thần phần mềm mã nguồn mở.

See also Compatiblity between MariaDB and MySQL

Bình luận

Đang nạp Bình luận...
Content reproduced on this site is the property of its respective owners, and this content is not reviewed in advance by MariaDB. The views, information and opinions expressed by this content do not necessarily represent those of MariaDB or any other party.