TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cú pháp

CREATE [OR REPLACE] {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] db_name
    [create_specification] ...

create_specification:
    [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name
  | [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name

Mô tả

CREATE DATABASE tạo một cơ sở dữ liệu với tên cho trước. Để sử dụng câu lệnh này, bạn cần CREATE privilege cho cơ sở dữ liệu. CREATE SCHEMA là đồng nghĩa với CREATE DATABASE.

Xem Cài đặt Tập Ký tự và Đối chiếu để biết thêm chi tiết về cài đặt tập ký tự và đối chiếu.

Bình luận

Đang nạp Bình luận...
Content reproduced on this site is the property of its respective owners, and this content is not reviewed in advance by MariaDB. The views, information and opinions expressed by this content do not necessarily represent those of MariaDB or any other party.