MariaDB là một dự án được phát triển bởi cộng đồng mã nguồn mở. The Tổ chức MariaDB là người quản lý chính cho dự án. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể tham gia phát triển.

Các liên kết dưới đây cung cấp thông tin để bạn tham gia vào việc giúp MariaDB thành công