Cộng đồng MariaDB

MariaDB là một dự án được phát triển bởi cộng đồng mã nguồn mở. The Tổ chức MariaDB là người quản lý chính cho dự án. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể tham gia phát triển.

Các liên kết dưới đây cung cấp thông tin để bạn tham gia vào việc giúp MariaDB thành công

Content reproduced on this site is the property of its respective owners, and this content is not reviewed in advance by MariaDB. The views, information and opinions expressed by this content do not necessarily represent those of MariaDB or any other party.