Giới thiệu Tổ chức MariaDB

Mục đích của Tổ chức MariaDB để đảm bảo rằng không chỉ một người hay một công ty định hướng sự phát triển của MariaDB/MySQL. Đó là người giám sát các quy định MariaDB và là người bảo vệ cộng đồng MariaDB.

Tổ chức MariaDB cũng nắm giữ thương hiệu MariaDB server và sở hữu mariadb.org. Điều này đảm bảo cho cây phát triển MariaDB chính thức sẽ luôn mở với cộng đồng nhà phát triển MariaDB.

Nếu bạn đang sử dụng MariaDB trong thực tế và muốn đảm bảo rằng MariaDB luôn phát triển tích cực, sau đó bạn nên tài trợ hoặc trở thành một thành viên của tổ chức MariaDB!.

Tổ chức MariaDB đảm bảo các bản vá lỗi của tất cả cộng đồng, bao gồm cả mã nguồn MySQL, được sáp nhập vào MariaDB. Nó cũng thực hiện xây dựng và bảo đảm chất lượng của MariaDB và cung cấp rất nhiều tài liệu MariaDB.

Chúng tôi rất biết ơn các thành viên và nhà tài trợ của chúng ta những người khiến nhiệm vụ đặt ra được thực hiện!

Thông tin thêm về Tổ chức có thể được tìm thấy tại trang nói về tổ chức MariaDB.

Bình luận

Đang nạp Bình luận...
Content reproduced on this site is the property of its respective owners, and this content is not reviewed in advance by MariaDB. The views, information and opinions expressed by this content do not necessarily represent those of MariaDB or any other party.